Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám
 • Ponuka štúdia v školskom roku 2017/2018

  Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani

  ponúka nasledovné študijné a učebné odbory v školskom roku 2017/2018

  Študijné odbory:

  kód:                               názov:                                    

  6352 M                           obchod a podnikanie

  Učebné odbory:                                                                          

  2956 H                              mäsiar kuchár  experiment

  6445 H                              kuchár                                                     

  6489 H                              hostinský, hostinská                               

  2466 H 02                        mechanik opravár -  stroje a zariadenia

                  3661 H                              murár                                                                                  

  Nadstavbové odbory:

  6403 L                               podnikanie v remeslách a službách

  6421 L                               spoločné stravovanie

  Dvojročné odbory ( pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním):

  2982 F                               potravinárska výroba

                  3686 F                               stavebná výroba

   

  Kontakt:        Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01  Nová Baňa

  Tel. č.:           045/68 55 585, 0905 493 007

                       www.sosnb.sk

   

 • Prezentačný deň cvičnej firmy

  Prezentačný deň cvičnej firmy

  Dňa 23. júna 2017 študenti III. A triedy prezentovali  svoju prácu v cvičnej firme  pred ostatnými študentmi ako aj pred pedagogickými pracovníkmi školy. V úvode učiteľka predmetu  Cvičná firma Ing. Erika Struhárová,  uviedla prítomných do problematiky predmetu a potom už odovzdala slovo riaditeľke cvičnej firmy.  Riaditeľka  predstavila cvičnú firmu Teffee, s.r.o., oboznámila všetkých s predmetom jej činnosti, s dokumentmi potrebnými na jej založenie ako aj s povinnosťami, ktoré jej vyplývali z funkcie riaditeľky. Zároveň predstavila jednotlivých zamestnancov, ktorí potom postupne prezentovali  svoju prácu v jednotlivých oddeleniach cvičnej firmy.

  Študenti sa na prezentáciu svojej práce náležite pripravili, vyhotovili pútavú prezentáciu, pripravili si menovky, spracovali záverečnú správu o činnosti cvičnej firmy a k dispozícii boli aj všetky dokumenty  a doklady týkajúce sa cvičnej firmy (výpis z obchodného registra, spoločenská zmluva, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, organizačný poriadok, organizačná štruktúra, pracovný poriadok, etický kódex cvičnej firmy, organizačná štruktúra, ale aj životopisy, žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, motivačné listy, doklady o registrácii cvičnej firmy a jej jednotlivých zamestnancov v zdravotnej a sociálnej poisťovni, pracovné zmluvy, výplatné pásky, výplatné listiny, evidencia dochádzky, dohody o skončení pracovného  pomeru, odhlášky zamestnancov z poisťovní ako aj vystavené a prijaté faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, doklady o úhrade prostredníctvom internetbankingu, výstupy z programu Omega – podvojné účtovníctvo, ďalej zápisnice z pracovných porád, firemný hlavičkový list, pečiatka, logo, slogan cvičnej firmy, propagačné materiály)

  Keďže jedným z predmetov činnosti cvičnej firmy Teffee, s.r.o. je aj maloobchod a veľkoobchod s kávou a čajom, študenti podávali účastníkom kávu, a nie hocijakú, ale pravú kolumbijskú, ktorú nám priniesol miestny podnikateľ. Celá prezentácia práce cvičnej firmy prebiehala v príjemnej, uvoľnenej atmosfére, zamestnanci cvičnej firmy odovzdali svojim spolužiakom cenné informácie o fungovaní cvičnej firmy a dúfam, že v nasledujúcom školskom roku bude činnosť cvičnej firmy pokračovať aspoň tak úspešne ako v tomto.

  V závere sa učiteľka predmetu Ing. Erika Struhárová, poďakovala študentom za prácu v cvičnej firme počas celého školského roka, zhrnula, že nie vždy to bola práca jednoduchá, študenti sa museli naučiť pracovať tímovo, plniť termínované úlohy, vedieť sa zastúpiť, aplikovať teoretické vedomosti v reálnej hospodárskej praxi.  

                                                         Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

   

 • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2016/2017

  Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2016/2017

     Dňa 21.6.2017  sa v malej zasadačke MsÚ v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „ Vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl v školskom roku 2016/ 2017.“  Na slávnostnom podujatí sa stretli najlepší žiaci materských škôl, základných škôl a stredných škôl z Novej Bane, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Spoločne s nimi sa podujatia zúčastnili aj pedagógovia, ktorí sa žiakom venovali, riaditelia škôl, ako aj rodičia žiakov.

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovala žiačka IV. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Paulína Beňová, ktorá patrila k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2016/2017.

     Paulína Beňová sa zúčastnila školských kôl Olympiády v anglickom jazyku, Olympiády v slovenskom jazyku, Olympiády v nemeckom jazyku, Olympiády ľudských práv a Olympiády mladého účtovníka, v ktorých sa umiestnila na popredných miestach. Paulína Beňová reprezentovala našu školu  aj na krajskom kole Olympiády ľudských práv v Banskej Bystrici. Počas štúdia na našej škole dosahovala výborné študijné výsledky, bola veľmi skromná, usilovná a pracovitá.

     Paulínke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu a v práci.

                                                                                         PaedDr. Slavomíra Gáborová

 • Ako začať podnikať

  Ako začať podnikať

  Dňa 16. júna 2017 sme pre študentov našej školy  pripravili zaujímavú besedu s mladým, úspešným podnikateľom Branislavom Tužinským. Porozprával študentom čo ho viedlo k podnikaniu, aké úskalia musel prekonať pri začatí podnikania, čo mu podnikanie prinieslo a na druhej strane vzalo, čo je potrebné zabezpečiť pre úspešný chod firmy, s akými rizikami treba pri podnikaní počítať. Povzbudil mladých, aby sa nebáli začať podnikať, a využili všetky možnosti, ktoré im trh ponúka (start up-ové projekty, príspevok pri začatí podnikania...). Keďže dlhšie obdobie pôsobil v krajinách EÚ, ale aj v Južnej Amerike – Argentíne, porozprával študentom veľa zaujímavostí o týchto krajinách, napr. o ich ekonomickej situácii, o rozvoji cestovného ruchu, o živote bežných ľudí. Študentov zaujalo hlavne jeho rozprávanie o jeho podnikateľských aktivitách v rámci  obchodu s kávou. Ich dodávateľmi sa stala rodinná firma v Kolumbii, ktorej vlastne týmto spôsobom pomáhajú zvýšiť životnú úroveň. Študenti sa dozvedeli, čo všetko je potrebné urobiť, aby sa tento produkt dostal z ďalekej Kolumbie na Slovensko. Porozprával im aj o svojej ďalšej  aktivite, ktorou je internetový obchod. Oboznámil študentov s postupom založenia tejto formy podnikania. Celá beseda prebiehala v neformálnej atmosfére, bola prepojená s rôznymi životnými skúsenosťami, ktoré by mohli napomôcť mladým ľuďom pri rozhodovaní o tom, či začať alebo nezačať podnikať.  Beseda bola prínosom hlavne v tom, že poskytla množstvo užitočných informácií, ktoré môžu študenti využiť v rámci predmetov ekonomika, cestovný ruch, cvičná firma, geografia cestovného ruchu, tovaroznalectvo. Bola aj ukážkou odhodlania, entuziazmu, kreativity, pozitívneho myslenia mladého človeka, ktorý si ide za svojim cieľom a mohol by byť vzorom pre mladú generáciu.

  Týmto sa chceme pánovi Branislavovi Tužinskému poďakovať za čas, ktorý  venoval našim študentom a prajeme mu veľa podnikateľských úspechov.

                                 Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová, učiteľky odborných predmetov

 • DOD Archív Kremnica

  DOD Archív Kremnica

  Dňa 15. júna 2017 sa žiaci I. A triedy zúčastnili Dňa otvorených dverí Archívu Kremnica, ktorý bol spojený s výstavou Remeslá, živnosti a priemysel v bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa.

  Po príchode do priestorov archívu nás privítali pracovníčky archívu a zapísali sme sa do knihy návštev a do kroniky. Potom sme prešli do priestorov bádateľne, kde mala pripravenú prednášku vedúca archívu PhDr. Valéria Solčániová, ktorá nám porozprávala o remeslách a živnostiach na území bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa. Po prednáške sme si pozreli vystavené ukážky vzácnych archívnych dokumentov a kníh, ako aj jednu z najvzácnejších listín - privilegovanú listinu uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou, vydanú 17. novembra 1328, na základe ktorej vzniklo slobodné kráľovské mesto Kremnica a sú v nej určené prvé podmienky pre remeselníkov. Základom pre rozvoj remesiel v Novej Bani bola listina vydaná uhorským kráľom Ľudovítom I. Veľkým, ktorú sme tiež mali k nahliadnutiu.

  Po prednáške a prehliadke bádateľne si dievčatá vyskúšali písanie na retro písacích strojoch, písanie brkom a pečatenie listín. Zistili, že písať brkom nie je ľahké a ani čisté, o čom svedčili machule na papieri a špinavé prsty od atramentu.

  Na záver by som chcela poďakovať pracovníčkam Archívu Kremnica za vydarenú akciu a popriať im aj v rámci Medzinárodného dňa archivárov veľa úspechov v ich práci.

                                                                                                RNDr. Michaela Kostelanská

 • EnglishGo!

  EnglishGo!

  Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom pripravili jedinečnú možnosť pre stredné školy a ich učiteľov jednoducho a zdarma rozšíriť a obohatiť možnosti výučby anglického jazyka prostredníctvom projektu EnglishGo. Stredná odborná škola obchodu a služieb a vyučujúce anglického jazyka sa tiež aktívne zapojili do projektu.

  Cieľom projektu je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním moderných a inovatívnych prostriedkov, ktoré povedú žiaka k väčšej samostatnosti a aktívnosti. Výskumy a prax dokazujú, že používanie moderných metód výučby anglického jazyka v kombinácii s využitím IKT, vedie k značnému nárastu atraktivity a efektivity vyučovacej hodiny. Tým sa zvyšuje úroveň motivácie a žiaci rýchlejšie napredujú pri výučbe.

   Online materiály sú vhodné ako doplnok k akejkoľvek učebnici. Rozvíjajú jazykové kompetencie až do úrovne B2 a sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Sú nahovorené rodenými hovoriacimi, ich obsah je autentický a názorný. Každá lekcia obsahuje súbor interaktívnych aktivít a cvičení, ktoré rozvíjajú komunikačné jazykové kompetencie a zručnosti.

  Vzdelávacie materiály v rámci tohto projektu sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk. Bližšie informácie o projekte EnglishGo môžete získať aj u Vašich vyučujúcich anglického jazyka.

                                               Vedúca PK Jazyk a komunikácia, Mgr.Falatová Mária

 • Junior festival Ekotopfilm Envirofilm

  Junior festival Ekotopfilm Envirofilm

  Dňa 23. 05. 2017 sa študenti I. A, I. N a II. C triedy zúčastnili akcie  Junior festival Ekotopfilm Envirofilm, ktorá sa uskutočnila v priestoroch nákupného centra Europa SC v Banskej Bystrici. Je to medzinárodne uznávané a zameraním na  trvalo udržateľný rozvoj ojedinelé podujatie, ktoré si získalo vysoký odborný, ale i morálny kredit na celom svete.

  Program pre žiakov bol rozdelený do 3 blokov:

  1. blok tvoril filmový program. Žiaci si pozreli krátke inšpiratívne filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávali mladej generácii posolstvá prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia

  2. blok tvorila beseda o filmoch, kde žiaci rozprávali o svojich dojmoch z filmov

  3. blok tvorili sprievodné aktivity:

  • Nahmataj a uhádni“ - prostredníctvom hmatu žiaci spoznávali prírodu
  • „Nájdi súvislosti“ - enviroaktivita na hľadanie súvislostí medzi jednotlivými zložkami životného prostredia
  • „Je toľko vecí, ktoré nepotrebujeme!" - protiklady potrebných a nepotrebných vecí v súvislosti so zodpovedným správaním sa k svojmu okoliu
  • „Výpočet ekologickej stopy“ – každý žiak si mohol vypočítať vlastnú ekologickú stopu

  Ing. Erika Struhárová, RNDr. Michaela Kostelanská

 • Deň kariéry

  Deň kariéry

  Dňa 22. mája 2017 sa študentky III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Sally Popracová a Petra Haringová zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu. Workshop študentky veľmi zaujal, ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

  Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

 • O káve pri káve

  O káve pri káve

  V pondelok 22.5.2017, keď sa maturanti potili pri ústnej časti maturitnej skúšky, žiaci I. ročníka nadstavbového štúdia Spoločné stravovanie strávili pár príjemných chvíľ v miestnej novobanskej kaviarni Park Cafe.

  V rámci odborných predmetov si teoretické poznatky doplnili informáciami priamo z praxe. Pri šálke dobrej kávy, alebo limonády  sa nás ujala priamo majiteľka a vedúca v jednej osobe pani Helena Tichánková. V jej podaní sme si vypočuli zaujímavú a hlavne poučnú prednášku spojenú s besedou.

  V príjemnej atmosfére nás oboznámila s prevádzkou kaviarne, ale hlavne s kávou ako takou. Oboznámila nás, o odrodách kávy, spôsobe praženia a druhoch podávaných káv. Vieme už, že pripraviť šálku kvalitnej kávy je hotové umenie a jej kvalita závisí od mnohých faktorov  ako sú odroda, praženie, hrúbka mletia, spôsob prípravy, druh nápoja, ale aj spôsob podávania. Dozvedeli sme sa o základných rozdieloch medzi jednotlivými druhmi ako sú Caffé Latte, Cappuccino, Caffé Americano, Espresso, Turecká, či zalievaná káva. 

  V závere, keď sme dopíjali naše skvelé nápoje a zároveň besedovali o rozličných zaujímavostiach, dozvedeli sme sa aj niekoľko užitočných informácií o čaji a jeho príprave.

  Povzbudení dobrou kávou a s dobrým pocitom, že naučiť sa niečo nové, sa dá aj v príjemnej atmosfére mimo školy sme  sa rozlúčili a vykročili do pekného slnečného dňa.

  Touto cestou ešte raz ďakujeme p. Helene Tichánkovej za zaujímavú besedu a prajeme veľa úspechov.

                                                 Ing. Katarína Garajová, učiteľka odborných premetov

 • Praktická maturita na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

  Praktická maturita na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

  V dňoch 11. a 12. apríla 2017 prebiehala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v študijnom odbore obchod a podnikanie ako aj v študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách.

   Žiaci študijného odboru obchod a podnikanie riešili komplexný príklad,  preukázali svoje vedomosti  a zručnosti z účtovníctva, ekonomiky, obchodnej korešpondencie a informatiky. Počas 8 hodín trvania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky museli založiť firmu, zaúčtovať jednotlivé účtovné prípady, vyhotoviť účtovnú uzávierku a vytlačiť príslušné doklady.  V ďalšej  časti maturitnej skúšky bolo potrebné vyriešiť ekonomické zadania, vypracovať rôzne obchodné písomnosti, vykalkulovať cenu zájazdu, výrobku atď.

  Väčšina úloh bola riešená v programoch firmy Kros, skúsenosti s ktorými sú požadované   v súčasnosti viacerými zamestnávateľmi. 

  Študenti sa s programami  firmy Kros stretávajú už od druhého ročníka na hodinách predmetu Ekonomické cvičenia, pokračujú v treťom ročníku na predmete Cvičná firma, vo štvrtom ročníku na hodinách predmetov Seminár z účtovníctva, Daňové praktikum a Informatika v podnikaní.  

  Firma Kros, a.s., poskytuje školám, ktoré sú zapojené v projekte Podpora škôl zaujímavý bonus – Certifikát KROS. Ide o certifikát pre úspešných a nadaných študentov, ktorí maturovali v programoch KROS (ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, OLYMP – mzdy a personalistika, OMEGA – podvojné účtovníctvo)

  Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Certifikát získavajú iba tí žiaci, ktorí dosiahli z maturitnej skúšky v programe známku 1 (výborný) alebo 2 (chválitebný).

  Študenti získavajú týmto certifikátom niečo navyše, niečo, čo im pomôže pri hľadaní zamestnania. Certifikát je známkou prestíže a zlepšuje pozíciu študentov na trhu práce.

  Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných ekonomických predmetov

 • Najvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách ľudstva a Zeme

  Najvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách ľudstva a Zeme


  Dňa 27. apríla sa v Pohronskom múzeu konala prednáška s RNDr. Ladislavom Šimonom, PhD. na tému: Najvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách ľudstva a Zeme. Pohronské múzeum spolupracuje s autorom od roku 1995, od kedy Šimon skúmal najmladšiu sopku v strednej Európe – Pútikov vŕšok (jediná vulkanologická expozícia na Slovensku). Ladislav Šimon je predsedom Slovenskej geologickej spoločnosti a zároveň dlhoročným pracovníkom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Je autorom mnohých odborných článkov a publikácií.

  Tejto prednášky spojenej s prezentáciou najväčších vulkánov sme sa zúčastnili v rámci predmetu cestovný ruch s triedou III. A.  Prezentácia bola veľmi zaujímavá, ba až hrozivá, keď si uvedomíme silu prírody.

  Chcem podotknúť, že naša študentka Nikola Hossová spracovala tému najmladšej sopky v Európe Putikov Vršok, ktorá sa nachádza v lokalite Tekovskej Breznice. S touto prácou s názvom „Príbeh mladej slečny“, reprezentovala školu v Stredoškolskej odbornej činnosti, kde v krajskom kole získala 1. miesto a v celoslovenskom kole 4. miesto.

  Taktiež sa zúčastnila súťaže, ktorú organizuje JA Slovensko n.o., s názvom „Môj nápad pre región“, kde tiež získala 1. Miesto v regionálnom kole s postupom do celoslovenského finále.

  Na záver len toľko, že sa tešíme na ďalšie zaujímavé podujatia v Pohronskom múzeu v Novej Bani.

                                                                                            Ing. Lenčová Mária

 • Náučný chodník Zbojnícke studničky

  Náučný chodník Zbojnícke studničky

  Dňa 10. mája sme sa na pozvanie OOCR REGIÓN GRON zúčastnili natáčania Televíkendu, so zameraním na nový náučný chodník v Novej Bani „Zbojnícke studničky.“ A tak sme so študentkami III. A triedy – Peťou Haringovou, Slávkou Kekéšiovou, a študentkami I. A triedy Leou Haringovou, Kristínou Mištíkovou vybrali spolu s redaktorkou RTVS, kameramanom a pracovníčkami OOCR Mgr. Žofiou Hanusovou a Bc.  Máriou Sitárovou  na potulky po „Zbojníckych studničkách.“ Zoznámili sme sa s celou trasou, dozvedeli sa zaujímavé informácie, ale hlavne strávili sme krásny deň v prírode, v dobrej pohode a so zaujímavými ľuďmi. Okolie Novej Bane je naozaj prekrásne a možno si to my bančania, ani neuvedomujeme a častokrát možno ani nevážime. Pre nás všetkých to bola zaujímavá aktivita, keďže na našej škole sa vyučujú predmety  cestovný ruch, technika cestovného ruchu, podnikanie v cestovnom ruchu a geografia CR.

  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu OOCR REGÓN GRON a radi sa znovu zúčastníme takýchto pekných podujatí.

                                                 Ing. Lenčová Mária, učiteľka odborných predmetov

 • Deň rozlúčky.

  Deň rozlúčky.

  Po rokoch strávených na strednej škole, nastal čas rozlúčky s našimi maturantmi.  V jeden pekný  májový deň, všetci slávnostne naladení, s kyticami kvetov sme si povedali slová, ktoré dotvárajú tento slávnostný okamih.  

  „Už nastal čas, ten jediný zastaviť sa nedá,

  chveje sa hlas, ako kŕdeľ, rozpŕchne sa trieda“

  Čo nepovedia slová, vyjadrí stisk dvoch rúk,

  Možno slza, možno úsmev na perách .....

  Bola to trieda IV. A – študijný odbor obchod a podnikanie  a trieda II. N – študijný odbor podnikanie v remeslách a službách.

        V rámci rozlúčky sa prihovorili žiakom  riaditeľ školy Ing. Jozef Koperdák, zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Janka Káčerová a triedna učiteľka Ing. Mária Lenčová. Poďakovali sa žiakom za reprezentáciu školy na rôznych podujatiach, olympiádach, vedomostných, výtvarných a športových súťažiach a zapojenie sa do rôznych programov a projektov.

        Následne ocenila Ing. Erika  Struhárová študentky, ktoré pracovali v programoch KROS a aj v týchto programoch maturovali.

       Triedni učitelia jednotlivých tried vyhlásili a ocenili študentky, ktoré dosiahli počas štúdia vynikajúce výsledky a reprezentovali školu -  Paulína Beňová, Aneta Jacková, Vanesa Kotrá, Ivana Kalafúsová, Patrícia Rákoczyová, Kristína Cibiriová, Kristína Beňová.

     Všetkým prajeme veľa úspechov na maturitnej skúške, v ďalšom štúdiu na vysokých školách , pri hľadaní  nového zamestnania i v osobnom živote.

                                                                                                Ing. Lenčová, Mgr. Káčerová

 • Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 9.5.2017 a 11.5.2017

  Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 9.5.2017 a 11.5.2017

   

       Vysledky_prijimacich_skusok_9.5.2017.pdf

       Vysledky_prijimacich_skusok_11.5.2017.pdf

 • Mladý tvorca 2017

  Mladý tvorca 2017

  Stredná odborná škola obchodu a služieb sa v dňoch 26.4.2017-28.4.2017 zúčastnila výstavy Mladý tvorca 2017, konanej pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica a Ministerstva hospodárstva SR.  Bol to už 25. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania. Na výstave sa zúčastnilo 118 škôl zo Slovenska, ale aj z Českej republiky.  

  Cieľom tejto výstavy je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Ide o vytvorenie priestoru pre nadviazanie, resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytuje väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie.

  Výstava bola spojená s veľtrhom práce „JOB EXPO 2017“ a s množstvom sprievodných podujatí – ukážky tradičných ľudových remesiel, cvičné firmy, ukážky zásahov policajných, hasičských a vojenských zložiek, súťaže pre študentov, seminár s panelovou diskusiou k duálnemu vzdelávaniu.  Na výstave sme propagovali našu školu, študijné a učebné odbory, projekty, školské i mimoškolské aktivity, ale i naše mesto.

  Keďže mesto Nová Baňa má bohatú banícku históriu a  tento rok sa v našom meste bude konať stretnutie banských miest a obcí Slovenska, rozhodli sme sa pripraviť prezentačný stánok práve v tomto duchu.  V stánku sme ponúkali  pekárske výrobky, ktoré nám pripravili majstri odbornej výchovy. Študenti Matej Meliš a Adam Marszinski zaujali návštevníkov miešanými nápojmi a v stánku im pomáhali Natália Hollá a Anežka Šipikalová.

  Počas týchto troch dní sme sa znova po roku stretli s minuloročnými vystavovateľmi, ale nadviazali sme aj nové kontakty, získali nové podnety a nápady do ďalšej práce.

  Touto cestou sa chceme poďakovať  mestu Nová Baňa, Komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu  za finančnú podporu pri zrealizovaní tejto akcie, ako aj za zapožičanie typických baníckych krojov, pani Silvii Ďatkovej za výrobu propagačných materiálov, ďalej pani Janke Benčaťovej – IN MODA za zapožičanie figurín, pani Anne Makovickej – Kvetinárstvo za kvetinovú výzdobu a zapožičanie rekvizít.

  No a ako sa nám na tejto výstave darí, sa prišli presvedčiť a podporiť nás aj žiaci našej školy, prezreli si prezentácie jednotlivých škôl a navštívili aj veľtrh práce JOB EXPO.

  Veríme, že sme dôstojne reprezentovali nielen Strednú odbornú školu obchodu a služieb, ale i mesto Nová Baňa.

  Ing. Struhárová Erika, učiteľka odborných predmetov

  (foto vo fotoalbume)

 • SOŠ obchodu a služieb pomáha ...

  SOŠ obchodu a služieb pomáha ...

  Naša škola sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti venuje aj tej charitatívnej.  Už tretí rok sa zapájame do zbierky vrchnákov z plastových fliaš, ktoré pomáhajú ľuďom v zložitých životných situáciách.  Pre niekoho sú vrchnáky z plastových fliaš len nepotrebným odpadom, ktorého sa zbavujú hneď, ako dopijú posledný dúšok nápoja. No aj takáto maličkosť, ako je vrchnák z plastovej fľaše, môže pomôcť dobrej veci.

  Každoročne   sa    zapájame    aj    do   charitatívneho       podujatia    

  Deň narcisov. Tento rok sa konal už 21. ročník tejto celoslovenskej finančnej zbierky. Deň narcisov je finančnou podporou boja proti rakovine a upozorňuje na jej výskyt. Hlavná myšlienka tohtoročného Dňa narcisov  je venovaná poďakovaniu všetkým dobrovoľníkom, spoluorganizátorom, partnerom a prispievajúcej verejnosti. Našim dobrovoľníčkam z I.A triedy sa podarilo vyzbierať sumu 179,04€. Vyzbierané peniažky pomôžu napr. na podporu výskumu a projektov zameraných na prevenciu, informovanosť, poradenstvo a psychosociálnu starostlivosť.

  Ďakujeme všetkým, ktorým problémy a bolesti iných nie sú ľahostajné

  Ing. Erika Struhárová,  koordinátor žiackej školskej rady

 • Exkurzia za pamiatkami UNESCO

  Exkurzia za pamiatkami UNESCO

  Cvičná firma Teffee, s.r.o. zorganizovala pre študentov SOŠ obchodu a služieb exkurziu do hotela DARO v Hodruši-Hámroch a do Banskej Štiavnice. Zamestnanci marketingového oddelenia cvičnej firmy Teffee, s.r.o. pripravili propagačný materiál s informáciami o čase konania exkurzie, ako aj s plánovaným programom. Na základe záujmu študenti objednali autobus, vybavili poistné pre účastníkov exkurzie a 3. apríla 2017 sme vyrazili. Našou prvou zastávkou bol hotel DARO v Hodruši-Hámroch. Riaditeľ hotela nám priblížil oblasť podnikania v cestovnom ruchu, poskytol nám množstvo informácií o vedení hotela, o dôležitosti marketingu a starostlivosti o zákazníka. Ochotne nám ukázal priestory hotela – srdce hotela (recepciu), hotelové izby, wellnes, kuchyňu, jedáleň, kongresovú miestnosť. Hotel má prevažne zahraničnú klientelu,  t.z., že znalosť cudzích jazykov je pre zamestnancov hotela samozrejmosťou. Po peknom zážitku z hotela sme pokračovali v ceste do historického banského mesta - Banskej  Štiavnice.  V tomto nádhernom meste sme si prezreli historické centrum – Starý zámok, Nový zámok, námestie sv. Trojice, Dom Maríny. Navštívili sme banské múzeum, súčasťou ktorého bola aj prehliadka štôlne. Našu exkurziu sme ukončili výstupom na Kalváriu – jeden z architektonických pokladov s krásnym výhľadom na panorámu mesta.

  Cieľ exkurzie bol prepojený aj s predmetom cestovný ruch, ktorý žiaci v študijnom odbore obchod a podnikanie študujú.

  V blízkej budúcnosti by cvičná firma Teffee, s.r.o. chcela zorganizovať ďalšiu exkurziu,  ktorej cieľom by bol Starohutský vodopád, prípadne najmladšia sopka v strednej Európe   Pútikov vŕšok.

 • Ocenení pedagógovia

  V pondelok 27. marca 2017 sa reprezentačné priestory Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene stali opätovne miestom stretnutia nositeľov posolstva J. A. Komenského pri príležitosti udeľovania cien Mateja Bela. Každoročné vzdanie úcty a poďakovanie pedagogickým pracovníkom za ich obetavú prácu a trpezlivosť sa nieslo v slávnostnej atmosfére, o ktorú sa nemalou mierou pričinili študenti Konzervatória J. L. Bellu z Banskej Bystrice svojim kultúrnym programom. Predseda BBSK Marian Kotleba vo svojom príhovore vyzdvihol náročnú prácu učiteľov, ich nasadenie a energiu pri odovzdávaní vedomostí mladej generácii a poďakoval sa za nie raz nedocenenú prácu v neľahkých podmienkach.

  Pamätný list za celoživotnú prácu v školstve bol udelený aj našej majsterke odborného výcviku Bc. Terézií Forgáčovej.

  Dňa 28.3.2017 primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran pri príležitosti Dňa učiteľov udelil Ďakovný list Bc. Andrei Kvaššayovej za dobré výsledky pri skvalitňovaní edukačnej činnosti a tvorivú prácu s deťmi.

  Srdečne blahoželáme.

 • Kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

  Kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

   

        Kriteria_na_prijimacie_konanie_2017_2018.pdf

 • Marec – mesiac knihy na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

  Marec – mesiac knihy na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

          Mesiac marec sa každoročne neodmysliteľne spája s knihou a čítaním , preto vyučujúci pripravujú svojim žiakom aktivity spojené s rozvojom čitateľskej gramotnosti.

     Školský rok 2016/2017 je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti a na podporu zvýšeného záujmu žiakov o čítanie. Vyučujúce slovenského jazyka a cudzích jazykov zorganizovali „ Čitateľský maratón“ počas celého týždňa od 20.3.2017 do 24.3 2017.

     Žiaci čítali v priestoroch školskej knižnice na vyučovacích hodinách a počas mimoškolskej krúžkovej činnosti, mohli si tiež vypožičať knižné tituly a vyhľadať informácie na internete.

      Na hodinách cudzích jazykov bola myšlienka čitateľskej gramotnosti podporená rozvíjaním zručnosti  čítania s porozumením vo forme nepovinného čítania. Žiaci čítali cudzojazyčnú beletriu a svoje postrehy konzultovali s vyučujúcimi. Čítanie bolo pre nich inšpiráciou, o čom svedčia ich výpovede:

     „ Čítanie anglickej knižky obohatilo moju slovnú zásobu o nové slovíčka. Je zaujímavejšie čítať anglickú rozprávkovú knižku ako slovenskú rozprávkovú knižku.“   ( Simona, 1.A )

     „Počas čítania anglickej knižky som nerozumela niektorým slovám, boli pre mňa ťažké, ale vyhľadala som si ich v slovníku a pre mňa to bolo inšpirujúce.“  (Anežka, 1.A )

     „Prinieslo mi to radosť z toho, že som zvládla prečítať anglickú knižku. Asi sa budem učiť angličtinu oveľa viac.“  ( Lea)

     Aktivity počas tohto týždňa žiakov motivovali, preto dúfame, že navštívia školskú knižnicu častejšie a prečítajú si aj knižky z miniknihovničiek, ktoré pán riaditeľ Ing. Jozef Koperdák umiestnil do každej triedy na základe požiadaviek Žiackej školskej rady.  

     PaedDr. Slavomíra Gáborová, Mgr. Mária Falatová, Mgr. Veronika  Prôčková

strana: