• obchod a podnikanie

    •                                   6352 M   obchod a podnikanie

     Doba prípravy: 4 roky

     Určené pre: chlapcov a dievčatá

     Podmienky prijatia:

     • úspešné ukončenie ZŠ
     • zdravotná spôsobilosť - posúdi lekár
     • úspešné zvládnutie prijímacieho pokračovania

     Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné s maturitou

     Možnosť pokračovať v štúdiu: Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na ekonomickej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na vysokých školách, pomaturitné štúdium.     

     Absolvent študijného odboru je stredoškolsky vzdelaný zamestnanec so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, v službách cestovného  ruchu a ďalších  službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť , hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

     Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického zamestnanca, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch.

     Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent študijného odboru, sú  marketingové činnosti v tuzemsku a zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, sekretárske práce,  problematiku tovaru a služieb cestovného ruchu, činnosti  spojené so získavaním a spracúvaním informácií, vedomosti z oblasti komunikácie, etiky.

     Nadväzujúce vzdelávanie
     Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na ekonomickej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na vysokých školách, pomaturitné štúdium.