Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

SOŠ obchodu a služieb – škola v regióne pre región

SOŠ obchodu a služieb – škola v regióne pre región

   SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani je školou s dlhoročnou pôsobnosťou v regióne Novej Bane, ktorá za dobu svojho trvania vychovala veľké množstvo úspešných absolventov.   SOŠ obchodu a služieb pripravuje žiakov v štvorročných študijných odboroch, v trojročných a dvojročných  učebných odboroch, ako aj v dvojročných odboroch nadstavbového štúdia.

Kvíz  „Finančná gramotnosť“

Kvíz  „Finančná gramotnosť“

Pri príležitosti „Dňa finančnej gramotnosti“, ktorý pripadá na 8. septembra  sa na našej škole uskutočnil kvíz  na tému „finančná gramotnosť“.  Kvíz prebiehal počas celého mesiaca september a zúčastnili sa ho triedy I.A, II.A, IV.A, I.N, II.N.

Finančná gramotnosť je v súčasnosti významnou oblasťou  vzdelávania mladých ľudí. A tak sa aj naši študenti  zapojili do testovania finančnej gramotnosti. Ich úlohou bolo vypracovať 33 úloh z finančnej oblasti. Otázky sa týkali bankovej sústavy, investovania, stavebného sporenia, možností získavania úverov, pôžičiek, výpočtu úrokov, lízingu, všeobecného rozhľadu v oblasti financií a pod.

Exkurzia v Banskej Bystrici

Exkurzia v Banskej Bystrici

V jeden pekný októbrový deň sa naša trieda I.A vybrala na potulky po Banskej Bystrici. Cesta vo vlaku ubehla rýchlo a čakalo na nás mesto pod Urpínom.

Naša prvá zastávka bola v štátnej opere, kde sme uvideli predstavenie „Carmen“ plné pohybu, pekných scén a krásnych melódií. Potom naša cesta viedla k pamätníku SNP, kde sme si prezreli vystavené expozície, dozvedeli  sa veľa historických faktov z obdobia 2. svetovej vojny aj SNP. Aj touto formou sme si  uctili pamiatku tých, ktorí vo vojnových časoch položili životy za našu slobodu a mierový život. V tejto dobe je táto téma naozaj aktuálna, keďže vojnový konflikt  u našich susedov na Ukrajine stále trvá a bohužiaľ aj v našej krajine sa nájde veľa takých,  ktorým fašizmus, jeho teórie, symboly nie sú cudzie.

Návšteva opery v Banskej Bystrici

Návšteva opery v Banskej Bystrici

Dňa 10.10.2017 žiaci I.A, II.A, II.N  a IV.A  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani navštívili operu v Banskej Bystrici, aby si pozreli hudobno – tanečné predstavenie Carmen.

Známy titul Carmen  žiaci uvideli ako celkom nový umelecký tvar spojením hudby G. Bizeta a R. Ščedrina  s tancom, spevom a hovoreným slovom . Cieľom predstavenia je určitým spôsobom nastaviť zrkadlo našej spoločnosti Osudy a životné situácie hlavných hrdinov Carmen, Josého, Toreadora a Micaely riadi postava Veštice – Smrti.

26.September - Európsky deň jazykov

26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

Ponuka štúdia v školskom roku 2017/2018

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani

ponúka nasledovné študijné a učebné odbory v školskom roku 2017/2018

Študijné odbory:

kód:            názov:       

Prezentačný deň cvičnej firmy

Prezentačný deň cvičnej firmy

Dňa 23. júna 2017 študenti III. A triedy prezentovali  svoju prácu v cvičnej firme  pred ostatnými študentmi ako aj pred pedagogickými pracovníkmi školy. V úvode učiteľka predmetu  Cvičná firma Ing. Erika Struhárová,  uviedla prítomných do problematiky predmetu a potom už odovzdala slovo riaditeľke cvičnej firmy.  Riaditeľka  predstavila cvičnú firmu Teffee, s.r.o., oboznámila všetkých s predmetom jej činnosti, s dokumentmi potrebnými na jej založenie ako aj s povinnosťami, ktoré jej vyplývali z funkcie riaditeľky. Zároveň predstavila jednotlivých zamestnancov, ktorí potom postupne prezentovali  svoju prácu v jednotlivých oddeleniach cvičnej firmy.

Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2016/2017

Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2016/2017

   Dňa 21.6.2017  sa v malej zasadačke MsÚ v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „ Vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl v školskom roku 2016/ 2017.“  Na slávnostnom podujatí sa stretli najlepší žiaci materských škôl, základných škôl a stredných škôl z Novej Bane, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Spoločne s nimi sa podujatia zúčastnili aj pedagógovia, ktorí sa žiakom venovali, riaditelia škôl, ako aj rodičia žiakov.

Ako začať podnikať

Ako začať podnikať

Dňa 16. júna 2017 sme pre študentov našej školy  pripravili zaujímavú besedu s mladým, úspešným podnikateľom Branislavom Tužinským. Porozprával študentom čo ho viedlo k podnikaniu, aké úskalia musel prekonať pri začatí podnikania, čo mu podnikanie prinieslo a na druhej strane vzalo, čo je potrebné zabezpečiť pre úspešný chod firmy, s akými rizikami treba pri podnikaní počítať. Povzbudil mladých, aby sa nebáli začať podnikať, a využili všetky možnosti, ktoré im trh ponúka (start up-ové projekty, príspevok pri začatí podnikania...). Keďže dlhšie obdobie pôsobil v krajinách EÚ, ale aj v Južnej Amerike – Argentíne, porozprával študentom veľa zaujímavostí o týchto krajinách, napr. o ich ekonomickej situácii, o rozvoji cestovného ruchu, o živote bežných ľudí. Študentov zaujalo hlavne jeho rozprávanie o jeho podnikateľských aktivitách v rámci  obchodu s kávou. Ich dodávateľmi sa stala rodinná firma v Kolumbii, ktorej vlastne týmto spôsobom pomáhajú zvýšiť životnú úroveň. Študenti sa dozvedeli, čo všetko je potrebné urobiť, aby sa tento produkt dostal z ďalekej Kolumbie na Slovensko. Porozprával im aj o svojej ďalšej  aktivite, ktorou je internetový obchod. Oboznámil študentov s postupom založenia tejto formy podnikania. Celá beseda prebiehala v neformálnej atmosfére, bola prepojená s rôznymi životnými skúsenosťami, ktoré by mohli napomôcť mladým ľuďom pri rozhodovaní o tom, či začať alebo nezačať podnikať.  Beseda bola prínosom hlavne v tom, že poskytla množstvo užitočných informácií, ktoré môžu študenti využiť v rámci predmetov ekonomika, cestovný ruch, cvičná firma, geografia cestovného ruchu, tovaroznalectvo. Bola aj ukážkou odhodlania, entuziazmu, kreativity, pozitívneho myslenia mladého človeka, ktorý si ide za svojim cieľom a mohol by byť vzorom pre mladú generáciu.

DOD Archív Kremnica

DOD Archív Kremnica

Dňa 15. júna 2017 sa žiaci I. A triedy zúčastnili Dňa otvorených dverí Archívu Kremnica, ktorý bol spojený s výstavou Remeslá, živnosti a priemysel v bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa.

Po príchode do priestorov archívu nás privítali pracovníčky archívu a zapísali sme sa do knihy návštev a do kroniky. Potom sme prešli do priestorov bádateľne, kde mala pripravenú prednášku vedúca archívu PhDr. Valéria Solčániová, ktorá nám porozprávala o remeslách a živnostiach na území bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa. Po prednáške sme si pozreli vystavené ukážky vzácnych archívnych dokumentov a kníh, ako aj jednu z najvzácnejších listín - privilegovanú listinu uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou, vydanú 17. novembra 1328, na základe ktorej vzniklo slobodné kráľovské mesto Kremnica a sú v nej určené prvé podmienky pre remeselníkov. Základom pre rozvoj remesiel v Novej Bani bola listina vydaná uhorským kráľom Ľudovítom I. Veľkým, ktorú sme tiež mali k nahliadnutiu.

photo

Štvrtok 19. 10. 2017

Počet návštev: 2086189