Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Ponuka štúdia v školskom roku 2017/2018

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani

ponúka nasledovné študijné a učebné odbory v školskom roku 2017/2018

Študijné odbory:

kód:            názov:       

Prezentačný deň cvičnej firmy

Prezentačný deň cvičnej firmy

Dňa 23. júna 2017 študenti III. A triedy prezentovali  svoju prácu v cvičnej firme  pred ostatnými študentmi ako aj pred pedagogickými pracovníkmi školy. V úvode učiteľka predmetu  Cvičná firma Ing. Erika Struhárová,  uviedla prítomných do problematiky predmetu a potom už odovzdala slovo riaditeľke cvičnej firmy.  Riaditeľka  predstavila cvičnú firmu Teffee, s.r.o., oboznámila všetkých s predmetom jej činnosti, s dokumentmi potrebnými na jej založenie ako aj s povinnosťami, ktoré jej vyplývali z funkcie riaditeľky. Zároveň predstavila jednotlivých zamestnancov, ktorí potom postupne prezentovali  svoju prácu v jednotlivých oddeleniach cvičnej firmy.

Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2016/2017

Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2016/2017

   Dňa 21.6.2017  sa v malej zasadačke MsÚ v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „ Vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl v školskom roku 2016/ 2017.“  Na slávnostnom podujatí sa stretli najlepší žiaci materských škôl, základných škôl a stredných škôl z Novej Bane, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Spoločne s nimi sa podujatia zúčastnili aj pedagógovia, ktorí sa žiakom venovali, riaditelia škôl, ako aj rodičia žiakov.

Ako začať podnikať

Ako začať podnikať

Dňa 16. júna 2017 sme pre študentov našej školy  pripravili zaujímavú besedu s mladým, úspešným podnikateľom Branislavom Tužinským. Porozprával študentom čo ho viedlo k podnikaniu, aké úskalia musel prekonať pri začatí podnikania, čo mu podnikanie prinieslo a na druhej strane vzalo, čo je potrebné zabezpečiť pre úspešný chod firmy, s akými rizikami treba pri podnikaní počítať. Povzbudil mladých, aby sa nebáli začať podnikať, a využili všetky možnosti, ktoré im trh ponúka (start up-ové projekty, príspevok pri začatí podnikania...). Keďže dlhšie obdobie pôsobil v krajinách EÚ, ale aj v Južnej Amerike – Argentíne, porozprával študentom veľa zaujímavostí o týchto krajinách, napr. o ich ekonomickej situácii, o rozvoji cestovného ruchu, o živote bežných ľudí. Študentov zaujalo hlavne jeho rozprávanie o jeho podnikateľských aktivitách v rámci  obchodu s kávou. Ich dodávateľmi sa stala rodinná firma v Kolumbii, ktorej vlastne týmto spôsobom pomáhajú zvýšiť životnú úroveň. Študenti sa dozvedeli, čo všetko je potrebné urobiť, aby sa tento produkt dostal z ďalekej Kolumbie na Slovensko. Porozprával im aj o svojej ďalšej  aktivite, ktorou je internetový obchod. Oboznámil študentov s postupom založenia tejto formy podnikania. Celá beseda prebiehala v neformálnej atmosfére, bola prepojená s rôznymi životnými skúsenosťami, ktoré by mohli napomôcť mladým ľuďom pri rozhodovaní o tom, či začať alebo nezačať podnikať.  Beseda bola prínosom hlavne v tom, že poskytla množstvo užitočných informácií, ktoré môžu študenti využiť v rámci predmetov ekonomika, cestovný ruch, cvičná firma, geografia cestovného ruchu, tovaroznalectvo. Bola aj ukážkou odhodlania, entuziazmu, kreativity, pozitívneho myslenia mladého človeka, ktorý si ide za svojim cieľom a mohol by byť vzorom pre mladú generáciu.

DOD Archív Kremnica

DOD Archív Kremnica

Dňa 15. júna 2017 sa žiaci I. A triedy zúčastnili Dňa otvorených dverí Archívu Kremnica, ktorý bol spojený s výstavou Remeslá, živnosti a priemysel v bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa.

Po príchode do priestorov archívu nás privítali pracovníčky archívu a zapísali sme sa do knihy návštev a do kroniky. Potom sme prešli do priestorov bádateľne, kde mala pripravenú prednášku vedúca archívu PhDr. Valéria Solčániová, ktorá nám porozprávala o remeslách a živnostiach na území bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa. Po prednáške sme si pozreli vystavené ukážky vzácnych archívnych dokumentov a kníh, ako aj jednu z najvzácnejších listín - privilegovanú listinu uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou, vydanú 17. novembra 1328, na základe ktorej vzniklo slobodné kráľovské mesto Kremnica a sú v nej určené prvé podmienky pre remeselníkov. Základom pre rozvoj remesiel v Novej Bani bola listina vydaná uhorským kráľom Ľudovítom I. Veľkým, ktorú sme tiež mali k nahliadnutiu.

EnglishGo!

EnglishGo!

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom pripravili jedinečnú možnosť pre stredné školy a ich učiteľov jednoducho a zdarma rozšíriť a obohatiť možnosti výučby anglického jazyka prostredníctvom projektu EnglishGo. Stredná odborná škola obchodu a služieb a vyučujúce anglického jazyka sa tiež aktívne zapojili do projektu.

Junior festival Ekotopfilm Envirofilm

Junior festival Ekotopfilm Envirofilm

Dňa 23. 05. 2017 sa študenti I. A, I. N a II. C triedy zúčastnili akcie  Junior festival Ekotopfilm Envirofilm, ktorá sa uskutočnila v priestoroch nákupného centra Europa SC v Banskej Bystrici. Je to medzinárodne uznávané a zameraním na  trvalo udržateľný rozvoj ojedinelé podujatie, ktoré si získalo vysoký odborný, ale i morálny kredit na celom svete.

Deň kariéry

Deň kariéry

Dňa 22. mája 2017 sa študentky III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Sally Popracová a Petra Haringová zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu. Workshop študentky veľmi zaujal, ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

O káve pri káve

O káve pri káve

V pondelok 22.5.2017, keď sa maturanti potili pri ústnej časti maturitnej skúšky, žiaci I. ročníka nadstavbového štúdia Spoločné stravovanie strávili pár príjemných chvíľ v miestnej novobanskej kaviarni Park Cafe.

V rámci odborných predmetov si teoretické poznatky doplnili informáciami priamo z praxe. Pri šálke dobrej kávy, alebo limonády  sa nás ujala priamo majiteľka a vedúca v jednej osobe pani Helena Tichánková. V jej podaní sme si vypočuli zaujímavú a hlavne poučnú prednášku spojenú s besedou.

Praktická maturita na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

Praktická maturita na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

V dňoch 11. a 12. apríla 2017 prebiehala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v študijnom odbore obchod a podnikanie ako aj v študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách.

 Žiaci študijného odboru obchod a podnikanie riešili komplexný príklad,  preukázali svoje vedomosti  a zručnosti z účtovníctva, ekonomiky, obchodnej korešpondencie a informatiky. Počas 8 hodín trvania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky museli založiť firmu, zaúčtovať jednotlivé účtovné prípady, vyhotoviť účtovnú uzávierku a vytlačiť príslušné doklady.  V ďalšej  časti maturitnej skúšky bolo potrebné vyriešiť ekonomické zadania, vypracovať rôzne obchodné písomnosti, vykalkulovať cenu zájazdu, výrobku atď.

photo

Štvrtok 21. 9. 2017

Počet návštev: 2072650