Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Školský časopis Stravovanie 2% dane Kontakt Napíšte nám

Členovia žiackej školskej rady


Koordinátor:        PaedDr. Slavomíra Gáborová

Predseda:              Sally Popracová

Podpredseda:        Veronika Tencerová

 

Zástupcovia tried:

I. A       Viktória Senešiová

I. C        Simon Šarkӧzi

I. D        Štefan Švec

I. N        Stanislava Gregorová

II.A        Veronika Tencerová

II. C       Filip Hudec 

II. N       Viliam Búry

III. C      Martin Goral

IV. A       Sally Popracová

 

 

 

Plán práce žiackej školskej rady na školský rok 2017/2018

 

Mesiac

Názov akcie

Zodpovední

September

Vypracovanie plánu práce, voľba nových členov

členovia ŽŠR

Október

Návšteva Domova dôchodcov v Novej Bani

členovia ŽŠR

Medzinárodný deň školských knižníc – „Maxi burza“

členovia ŽŠR

November

Imatrikulácie  žiakov 1. ročníkov

členovia ŽŠR

Vyhlásenie súťaže „ Najlepší študent SOŠ obchodu a služieb“​

členovia ŽŠR

December

Mikuláš v škole

členovia ŽŠR

Najvianočnejšia trieda školy, vianočné trhy

členovia ŽŠR

Január

Charitatívna zbierka v projekte „ Adopcia srdca“

členovia ŽŠR

Február

Valentínska pošta, Valentínske trhy, kupón na neskúšanie

členovia ŽŠR

Maškarný ples

členovia ŽŠR

Marec

Čitateľský maratón – „Marec – mesiac knihy“​

členovia ŽŠR

Medzinárodný den učiteľov

členovia ŽŠR

Apríl

Deň narcisov - charitatívna zbierka - Liga proti rakovine

členovia ŽŠR

Úprava okolia školy - „Deň Zeme“​

členovia ŽŠR

Máj

Spoznávajme svoj región - výlety do okolia

členovia ŽŠR

Jún

Vyhlásenie najlepších študentov školy

členovia ŽŠR

Zhodnotenie činnosti

členovia ŽŠR

 

Uvedený plán práce je možné kedykoľvek dopĺňať, prípadne zmeniť, podľa konkrétnej situácie a podmienok školy.