• Žiacka školská rada

    • Členovia žiackej školskej rady


     Koordinátor:        PaedDr. Slavomíra Gáborová

     Predseda:              Sally Popracová

     Podpredseda:        Veronika Tencerová

      

     Zástupcovia tried:

     I. A       Viktória Senešiová

     I. C        Simon Šarkӧzi

     I. D        Štefan Švec

     I. N        Stanislava Gregorová

     II.A        Veronika Tencerová

     II. C       Filip Hudec 

     II. N       Viliam Búry

     III. C      Martin Goral

     IV. A       Sally Popracová

      

      

      

     Plán práce žiackej školskej rady na školský rok 2017/2018

      

     Mesiac

     Názov akcie

     Zodpovední

     September

     Vypracovanie plánu práce, voľba nových členov

     členovia ŽŠR

     Október

     Návšteva Domova dôchodcov v Novej Bani

     členovia ŽŠR

     Medzinárodný deň školských knižníc – „Maxi burza“

     členovia ŽŠR

     November

     Imatrikulácie  žiakov 1. ročníkov

     členovia ŽŠR

     Vyhlásenie súťaže „ Najlepší študent SOŠ obchodu a služieb“​

     členovia ŽŠR

     December

     Mikuláš v škole

     členovia ŽŠR

     Najvianočnejšia trieda školy, vianočné trhy

     členovia ŽŠR

     Január

     Charitatívna zbierka v projekte „ Adopcia srdca“

     členovia ŽŠR

     Február

     Valentínska pošta, Valentínske trhy, kupón na neskúšanie

     členovia ŽŠR

     Maškarný ples

     členovia ŽŠR

     Marec

     Čitateľský maratón – „Marec – mesiac knihy“​

     členovia ŽŠR

     Medzinárodný den učiteľov

     členovia ŽŠR

     Apríl

     Deň narcisov - charitatívna zbierka - Liga proti rakovine

     členovia ŽŠR

     Úprava okolia školy - „Deň Zeme“​

     členovia ŽŠR

     Máj

     Spoznávajme svoj región - výlety do okolia

     členovia ŽŠR

     Jún

     Vyhlásenie najlepších študentov školy

     členovia ŽŠR

     Zhodnotenie činnosti

     členovia ŽŠR

      

     Uvedený plán práce je možné kedykoľvek dopĺňať, prípadne zmeniť, podľa konkrétnej situácie a podmienok školy.