Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Organizácia školského roka 2016/2017

Vypracované v súlade s Pedagogicko – ogranizačnými pokynmi pre školy na školský rok 2016/2017 vydanými MŠ SR a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z.  z 3. júna 2009  o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových  školách sa určuje:


Vyučovanie
 

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (stredu) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

 

Otvorenie školského roka

slávnostné otvorenie školského roka  sa začína 5. septembra 2016 (pondelok)  o 9,00 hod. v areály školy.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

 

jesenné

27. október 2016

(štvrtok)

28. október –

31. október 2016

2. november 2016

(streda)

 

vianočné

22. december 2016

(štvrtok)

23. december 2016

– 5. január 2017

9. január 2017

(pondelok)

 

polročné

2. február 2017

(štvrtok)

3. február 2017

(piatok)

6. február 2017

(pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

 

24. február 2017

(piatok)

 

27. február –

3. marec 2017

 

6. marec 2017

(pondelok)

 

veľkonočné

12. apríl 2017

(streda)

13. apríl –

18. apríl 2017

19. apríl 2017

(streda)

 

letné

30. jún 2017

(piatok)

3. júl –

31. august 2017

4. september 2017

(pondelok)

 

Dni voľn

Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a technických, najviac päť dní voľna v školskom roku.

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania
1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutné obdobie.
2. O mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach informuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
3. O spôsobe náhrady zameškaného vzdelávania počas obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy, zameškané vzdelávanie sa nahradí v čase školských prázdnin, príp. v dňoch.

Zasadnutia pedagogických rád

 

 

Dátum

Obsah pedagogických rád

31. 08. 2016

úvodná pedagogická rada

23. 11. 2016

priebežná za 1. štvrťrok

27. 01. 2017

klasifikácia za 1. polrok

19. 04. 2017

priebežná za 3. štvrťrok,

10. 05. 2017

klasifikácia za 2. polrok IV.A, II.R harmonogram MS

09.06.  2017

Klasifikácia za 2. polrok III.C

26. 06. 2017

klasifikácia za 2. polrok

03. 07. 2017

hodnotenie školského roka

 

Vydanie vysvedčení
Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka:

Za 1. polrok v  utorok  31. januára 2017.
Za 2. polrok v  piatok  30. júna 2017.

V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky.

Rodičovské aktívy ZR

  1. Triedne aktívy – v mesiaci október v  jednotlivých triedach.
  2. Triedne aktívy –  v mesiaci január 2017 , v mesiaci máj 2017 v jednotlivých triedach.
  3. Triedny aktív – jeden krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa.

 

Prax žiakov:

                 4. roč. –september  2016             

                 3. roč.-  počas  ústnych MS

Exkurzie žiakov
Podľa plánu exkurzií a akcií, časovo-tematických plánov jednotlivých predmetov, plánov predmetových komisií a plánov triednych učiteľov

Maturitné skúšky

1.Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku: do 30. septembra 2016.

2. Harmonogram maturitných skúšok stanoví Ministerstvo školstva SR. Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční  14.marca – 17. marca  2017 .

 Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 4. – 7. apríla 2017  v školách, ktoré určia krajské školské úrady.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 6. 9. septembra 2016

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2017

3. Klasifikačná rada pre maturitné triedy IV.A, II.R - 10.mája 2017
4. Praktická časť odbornej zložky v týždni od 11. 4. do 12. 4. 2017
5. Študijné voľno na prípravu ústnych skúšok od 15. mája do 19. mája 2017
6. Interná časť  maturitnej skúšky  na jednotlivých školách prebehne v čase od 22. mája 2017 do 9.júna 2017

Predmety externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

slovenský jazyk a literatúra    14. 3. 2017
anglický jazyk                       15. 3. 2017

            nemecký jazyk                      15 .3. 2017
 

Praktické maturitné skúšky

IV.A – 10.  apríla 2017

II.R  – 11.  apríla 2017
Záverečné skúšky

1. Klasifikačná porada pre triedu III.C, -  9. júna 2017

2. Písomná časť           19.6.2017
3. Praktická časť          20.6.2017

4. Ústna časť               21.6.2017
5.
Študijné voľno 13., 14., 15. júna 2017

Zmena termínov vyhradená na návrh KŠÚ Banská Bystrica.

Prijímacie skúšky                    
Z profilových predmetov:

1. termín: máj 2017
2. termín: máj 2017

Kurz pohybových aktivít

Pre žiakov 1. ročníkov sa uskutoční v trvaní 3 dní  (15 hodín) zimné športy (január, február), a v 2. ročníku letné športy (jún) podľa priaznivých poveternostných podmienok a podľa záujmu

Kurz na  ochranu života a zdravia  

Uskutoční  sa v trvaní 3  dní po 6 hodín pre žiakov  3. ročníkov v študijných odboroch a 2. ročníkov v učebných odboroch.

Účelové cvičenie - ochrana života a zdravia

Pre žiakov 1 a 2 - ročníkov sa uskutoční v trvaní 1 deň, v každom polroku.