Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Školský časopis Stravovanie 2% dane Kontakt Napíšte nám

Organizácia školského roka 2017/2018

Vypracované v súlade s Pedagogicko – ogranizačnými pokynmi pre školy na školský rok 2017/2018 vydanými MŠ SR a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z.  z 3. júna 2009  o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových  školách sa určuje:
 


Vyučovanie
 

Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra

2017 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (stredu).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí

sa 29. júna 2018 (piatok).

 

Otvorenie školského roka

slávnostné otvorenie školského roka  sa začína 4. septembra 2017 (pondelok)  o 9,00 hod. v areály školy.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2017

(piatok)

30. október –

31. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

vianoč

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polroč

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jar

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2018

(piatok)

19. február –

23. február 2018

26. február 2018

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

23. február 2018

(piatok)

26. február –

2. marec 2018

5. marec 2018

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

2. marec 2018

(piatok)

5. marec –

9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

veľkonoč

28. marec 2018

(streda)

29. marec –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 

Dni voľn

Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a technických, najviac päť dní voľna v školskom roku

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutné obdobie.
2. O mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach informuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
3. O spôsobe náhrady zameškaného vzdelávania počas obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy, zameškané vzdelávanie sa nahradí v čase školských prázdnin, príp. v dňoch

Zasadnutia pedagogických rád

 

Dátum

Obsah pedagogických rád

30. 08. 2017

úvodná pedagogická rada

22. 11. 2017

priebežná za 1. štvrťrok

25. 01. 2018

klasifikácia za 1. polrok

     18. 04. 2018

priebežná za 3. štvrťrok,

 11. 05. 2018

klasifikácia za 2. polrok IV.A, II.N harmonogram MS

     08.06.  2018

Klasifikácia za 2. polrok III.C

27. 06. 2018

klasifikácia za 2. polrok

03. 07. 2018

hodnotenie školského roka

 

 

Vydanie  vysvedčení
Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka:

Za 1. polrok v  utorok  31. januára 2018.
Za 2. polrok v  piatok  30. júna 2018.

V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky.

Rodičovské aktívy ZR

  1. Triedne aktívy – v mesiaci október v  jednotlivých triedach.
  2. Triedne aktívy –  v mesiaci január 2018 , v mesiaci máj 2018 v jednotlivých triedach.
  3. Triedny aktív – jeden krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa.

 

Prax žiakov:

                 4. ročník - september – október 2017             

                 3. ročník - počas  ústnych MS

 

Exkurzie žiakov
Podľa plánu exkurzií a akcií, časovo-tematických plánov jednotlivých predmetov, plánov predmetových komisií a plánov triednych učiteľov

 

Maturitné skúšky

 

1.Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku: do 30. septembra 2017.

2. Harmonogram maturitných skúšok stanoví Ministerstvo školstva SR. Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 

13.marca – 15. marca  2018 .

 Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 10. – 13. apríla 2018  v školách, ktoré určia krajské školské úrady.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2017

 

3. Klasifikačná rada pre maturitné triedy IV.A, II.N - 11.mája 2018
 

4. Praktická časť odbornej zložky v týždni od 09. 4. do 10. 4. 2018
 

5. Študijné voľno na prípravu ústnych skúšok  máj  2018
6. Interná časť  maturitnej skúšky  na jednotlivých školách prebehne v čase máj  2018

Predmety externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

slovenský jazyk a literatúra    13. 3. 2018
anglický jazyk                         14. 3. 2018

nemecký jazyk                        14 .3. 2018
 

Praktické maturitné skúšky

IV.A – 10.  apríla 2018

II.N  –  11.  apríla 2018
Záverečné skúšky

1. Klasifikačná porada pre triedu III.C, -  11. júna 2018

2. Písomná časť          18. 6. 2018
3. Praktická časť        19.6.2018

4. Ústna časť              20. 6. 2018
5.
Študijné voľno 13., 14., 15. júna 2017

Zmena termínov vyhradená na návrh KŠÚ Banská Bystrica.

Prijímacie skúšky                    
Z profilových predmetov:

1. termín: máj 2018
2. termín: máj 2018

Kurz pohybových aktivít

Pre žiakov 1. ročníkov sa uskutoční v trvaní 3 dní  (15 hodín) zimné športy (január, február), a v 2. ročníku letné športy (jún) podľa priaznivých poveternostných podmienok a podľa záujmu

 

Kurz na  ochranu života a zdravia  

Uskutoční  sa v trvaní 3  dní po 6 hodín pre žiakov  3. ročníkov v študijných odboroch a 2. ročníkov v učebných odboroch.

 

Účelové cvičenie - ochrana života a zdravia

Pre žiakov 1 a 2 - ročníkov sa uskutoční v trvaní 1 deň, v každom polroku.