Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Školský časopis Stravovanie 2% dane Kontakt Napíšte nám

Výchovný poradca

Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu

Poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže

Konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania

Koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež

 

   Plán práce výchovného poradcu je v prílohe:           Plan_prace_vychovneho_poradcu(1).pdf

   Vzor pre vyplnenie prihlášky na vysokú školu:          Prihlaska_na_VS_vzor.pdf