Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

 

 

             6403 L  podnikanie v remeslách a službách

 

            dĺžka prípravy:            2 roky
            ukončenie štúdia:        maturitná skúška, maturitné vysvedčenie

            Absolvent študijného odboru má teoretické a praktické vedomosti o celej šírke podnikateľskej problematiky.

            Pozná riziká podnikania, je schopný posudzovať podnikateľské aktivity, zostaviť podnikateľský plán a zabezpečiť

            jeho realizáciu v praxi. Vie tvorivo uplatňovať manažérske postupy v práci s ľuďmi a pozná metódy pracovnej motivácie.

            Absolvent je pripravený na vysokoškolské štúdium.