Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

        2466 H  02   mechanik,  opravár stroje a zariadenia   

Doba prípravy: 3 roky

Určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ

Poskytnuté vzdelanie: stredné odborné, výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ: denná forma nadstavbového štúdia  získanie maturitného vysvedčenia

Uplatnenie:

Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník pri výrobe, montáži, kontrole, údržbe a opravách strojov a zariadení. Má základné teoretické a praktické vedomosti v oblasti ručných a strojových operácie pri opravách a renováciách súčiastok a častí strojov.

Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa, ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia výroby, v rôznych podnikoch a firmách.

So získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako zvárač.

Po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania založením a prevádzkovaním autoservisu, drobnej výrobnej prevádzky na zhotovovanie rôznych výrobkov a pod.

Motivačné štipendium

                V školskom   roku 2017/2018  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo učebný odbor  2466 H 02  mechanik opravár – stroje a zariadenia   medzi odbory s nedostatočným  počtom absolventov  na trhu  práce.  Poskytovanie  motivačného  štipendia  sa  realizuje  podľa  zákona      č.  61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní.

                 Z uvedeného dôvodu sa žiakom poskytuje motivačné štipendium na základe predloženého

koncoročného vysvedčenia  z 9. ročníka základnej školy .

 

Štipendium sa poskytuje podľa dosiahnutého priemeru nasledovne:

  • pri priemernom prospechu žiaka do   1,8                                        59,19 €  
  • pri  priemernom  prospechu žiaka  horšom ako 1,8  do 2,4         40,98 €
  • pri  priemernom  prospechu žiaka  horšom ako 2,4  do 3,0         22,77 €

 

                 Štipendium sa poskytuje mesačne počas školského vyučovania. Výška štipendia závisí od

sumy životného minima, preto sa môže meniť keď sa zmení suma životného minima.