Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

                                  6352 M   obchod a podnikanie

Doba prípravy: 4 roky

Určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:

  • úspešné ukončenie ZŠ
  • zdravotná spôsobilosť - posúdi lekár
  • úspešné zvládnutie prijímacieho pokračovania

Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné s maturitou

Možnosť pokračovať v štúdiu: Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na ekonomickej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na vysokých školách, pomaturitné štúdium.     

Absolvent študijného odboru je stredoškolsky vzdelaný zamestnanec so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, v službách cestovného  ruchu a ďalších  službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť , hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického zamestnanca, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch.

Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent študijného odboru, sú  marketingové činnosti v tuzemsku a zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, sekretárske práce,  problematiku tovaru a služieb cestovného ruchu, činnosti  spojené so získavaním a spracúvaním informácií, vedomosti z oblasti komunikácie, etiky.

Nadväzujúce vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na ekonomickej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na vysokých školách, pomaturitné štúdium.