• Štipendium

    •          Štipendiá v školskom roku 2016/2017

      

          Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdeláva-ní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

          Výška štipendia

          závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa,

          teda v školskom roku 2016/2017 je:

          a) 45,21 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

          b) 31,65 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životné-ho minima,

          c) 22,61 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky život-ného minima.

          Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy

          k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

          V školskom roku 2016/2017 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

          198,09 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

          138,19 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

            90,42 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

           Zmeny nenastali v spôsobe posudzovania sociálnej situácie rodiny žiadateľa o štipendium.

           Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy,

           ak sa spoločne posudzuje s osobami,

           a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny

                doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

           b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium,

                je najviac vo výške životného minima.

           Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania - §149 ods. (2) .

           Obdobie vyučovania upravuje vyhláška MŠ SR č 231/2009. V posledných ročníkoch stredných škôl môže posledný vyučovací deň byť

           už v máji a je pre žiakov danej triedy rovnaký bez ohľadu na to, či záverečnú skúšku alebo maturitnú skúšku absolvovali, alebo na skúške neuspeli.

           Pre vypĺňanie tlačív nenastali žiadne zmeny.