Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

         Poznaj svoje peniaze

 

             Projekt poznaj svoje peniaze vznikol z iniciatívy Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci

s Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť s podporou Citinak (Slovakia) a.s. Impulzom

na vytvorenie takéhoto projektu bola potreba venovať sa nedostatočnému finančnému vzdelávaniu na Slovensku,

zvlášť v oblasti manažmentu osobných financií.

   Projekt reaguje na meniace sa podmienky života mladých ľudí a ich životné potreby. Pomáha sprostredkovať poznanie priamej súvislosti

   a praktického významu študovanej problematiky pre budúci profesijný život. Výrazne podporuje rozvoj osobnosti mladých ľudí, hlavne

   ich zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja schpnosti efektívneho využívania informačno – komunikačných

   technológií.  Tento projekt má veľký význam pri zvyšovaní finančnej gramotnosti študentov, je veľmi dobre prepracovaný a študentom dáva

   veľa možností ako rásť v tejto oblasti. Samozrejme je potrená ich aktívna účasť naučiť sa niečo nové, čo v praxi určite využijú.

  Na našej škole sa vyučuje už 7 rok a patrili sme medzi prvé školy, ktoré začali tento projekt využívať. V školskom vzdelávacom programe

  sme ho zaradili medzi povinné predmety. Tento projekt je len jednou z aktivít, ktoré realizujeme v rámci odborných predmetov na našej

  škole a spolu s ďalšími predmetmi dáva našim študentom veľmi kvalitný ekonomický základ využiteľný v praktickom živote