• pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby

    •             4529 H   pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby

      

               dĺžka prípravy:            3 roky

               ukončenie štúdia:        záverečná skúška, výučný list


               Učebný odbor pripraví absolventa vykonať odborné činnosti v oblasti realizácie sadovníckych a parkových úprav,

               viazačské a aranžérske práce, predaj záhradníchkych materiálov a poskytovanie odbornej poradenskej služby,

               je pripravený na odborné činnosti vo veľkovýrobných podmienkach, v kvetinárstvach, v sadovníckych firmách,

               v záhradníckych firmách a centrách, vo sfére zameranej na ochranu a tvorbu životného prostredia.

               Absolvent sa môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore a získať úplné stredné odborné vzdelanie